Te tairiki teuana

Te Tairiki Teuana

I a tei man tararake i-tinanikun mengau

Iaon te aba

Man iangoa aron mwengau

Ae katauraoia tamau i Karawa

Man titirakinai ni kangai

Bwa terana arou bwa I aonga n roko iai


Kariiri ni kabane I kaitarai

A riki bwa totokoan au waaki ni bane

I karaoi iaon te aba

Ma tamau e anganai korakoran nanou bwa Nna karaoi nako tibwangau

Aika bongana ibukiu

Bwa ngaia kairan arou bwa I aonga n roko iai


Chor