top of page

Te tairiki teuana

Te Tairiki Teuana

I a tei man tararake i-tinanikun mengau

Iaon te aba

Man iangoa aron mwengau

Ae katauraoia tamau i Karawa

Man titirakinai ni kangai

Bwa terana arou bwa I aonga n roko iai


Kariiri ni kabane I kaitarai

A riki bwa totokoan au waaki ni bane

I karaoi iaon te aba

Ma tamau e anganai korakoran nanou bwa Nna karaoi nako tibwangau

Aika bongana ibukiu

Bwa ngaia kairan arou bwa I aonga n roko iai


Chorus

\\Bon te mwenga ae raka arona

Ike e a bootaki iai natin te Atua

Aika a itiaki

Akea te tang te maraki, ao te mate

Tii te kukurei ni kimareirei

Inanon aia Uea//


Tariu mwaneu ao kaain au Utu

Boutokai nakon ana kantaninga tamau, i Karawa

Ami babaire nakoiu aika tia n riki bwa ami bwai n tangira nakoina

Aika boiarara i matana, bwa ngaia kairan

Arou bwa I aonga n roko iai


Chorus


bottom of page