top of page

Taura ni maiu

\Kukurein nanora ngkai ti a manga kaitibo ma raora ake kaain Bairiki rimoa.

Ti rang kaure wiira ngkai man atonga ae e kangai

"Bairiki rimoa, kam na mauri oh"./


Cho.

Ti na uaia ni Kukurei (Bass - ma ngkami)

Bwa e a roko te bong aei (Bass - Kukurei)

Te bong are e kauki matara iai

Bwa ti na taraa te taura ni maiu


\Rokon te taura ni maiu,

E uotaki nakoira n te ka-18 n Eberi n tenga ruabubua uabwi ma uoua,

Te ririki are e roko iai. /


Chorus


\Taua te taura ni maiu inanon angataimi. Tabekia nakoia raomi nako.

Kotea raoi te kawai te kawai ni koaua, are e kaeti nakon te ota ni maiu./


Chorus


bottom of page