top of page

Mwanangau Ni Kaea Nangin Tarawa

Mwanangau Ngai

Bwa N na kaea nangin Tarawa

E kawaekoai tinau

Bwa N na buokia n aorakina

Ma ai te kukurei terana Ngai

Ngke I a kaitibo ma ngaia

Ai te kuba terana

N aningin te rongorongo

Bwa neiere raou

E a ira nanona n te maiu ae e kakukurei

Ma I aki ataia teraana ae e riki

Iai au bure iroum

Aaahuuuu

(Chorus)

Oh My Love

When you feel like hope is gone

Look inside you

And be strong

Taraia moa natim

Bwa nanon te taeka ae e te utu

Tamara ao Tinara

Ti bati n tangiri ngkami

Eeeehhhhh Yeeheei

Tiku i Tarawa

Ma rawawatan nanou

E a roko irou

Ao a roko n tauraoi au iango ake N na karaoia

Ao e a moti i nanou

Bwa N na bakabureai

Ma e tuka au iango natiu

Ao bwanaan natiu

Au karimoa ae e tangiraki

“Daddy ti na oki ningai"

“Bwa I kan noora ngai mommy"

“E kai nanou ni kan noora tariu”

“Are i rarikin tinau"

Aaaahuuuuu

(Repeat Chorus)

Karairakiu

Ao n okira Kiritimati

I aki ataia

Bwa N na noora nei raou are mamaten nanou

Ai te kukurei teraana ngai

Ngke I a kaitibo ma ngaia

Ma ti a mamauri

Bwa e a raoi nanou ma neiei

Ma n oki arora

Ae ti te kukurei inanon tekatekara

Ma n ataia raoi bwa ti a tia ni mwaninga

Ni bure i matan Te Uea

Aaaahuuuu

bottom of page