top of page

Nei Wilma

Aio te bong ae e a kakauringaaba irou

Imwiin te boraraoi ae katang nano

E tuangai bwa n banen ara reirei

Ao tina reitaki ma te kukurei

Rabi aban nanou are I tangiria

Bwa Nei Wilma are ngaia ueen nanou

Ko kai mwaninga

Motin au berita ma ngkoe

E a tau ma tiabo neiere ngaia nanou

Tangin nanou ngke I tareboon ma ngkoe

E kakua ao e kammaraki te tangira

Am taeka ake ko tia n kaongoai

E a reke raman waam are ko rineia

Inanou n rokou ni bataia am utu

Bwa I kan kakoaua raoi au ongotao

Ma I a tei iaan bukareren am auti

Ma rang n matau aika wawanako

E urua nanou ni kan imwamwane

Ma ko bon ataa raoi am kaairua

Kaakarauan nanou ngai ae Toromon

I a mauriaki inanon te kaitibo

bottom of page