top of page

Am Toro Ae E Mangori

E weteai Bwanaan au Uea

Ao E kanakoai bwa N na beku i bukia

Ana botanaomata ni kabane

Aio Ngai kanakoai

(Chorus)

Ko rabwa Tamara Te Atua

Bwa Ko rineai ao N na kekeiaki Ngai

Buokai ao raonai n tainako

N au beku ae Ko anganai

I a tauraoi Ngai Am toro ae e mangori

Ao n riki bwa temanna Am tia beku Ngai

Taetae Te Uea bwa e ongora Am toro

Aio Ngai I a tauraoi

Au utu ni bane ai rabwara nanomi

Ni boutoka aron au anganano aei

Te Mauri i aora boni mai I rouna

Kam rabwa Kam na kabwaia

bottom of page