top of page

Natiu keiakinna

Ao I a uringa te tai

Ae I taetae iai ma tinau n te tareeboon

I tuanga tinau, oh nang mare!

I ongo bwanaana mai iaon te tareboon

Ao ngare ni kukurei

Ao e kaekaai ma te titiraki ae e kamimi

Ao e tuangai natiu,

Ko a tia raoi noora katein ma anuan raom anne

I kaeka tinau, bon te kabanea n tamaroa

Ma tabebong imwin te mare

I a okirikaki nakon Tinau

I tuanga tinau, oh I a raaure!

Pre chorus

Au rinerine

Are I taku bwa e na anganai kukurei nanou

Ma ngaia e keweai ao mwamwanaai

Oh I a kaawa ngai!

Au rinerine

Are I taku bwa e na anganai kukurei nanou

Ma ngaia e keweai ao mwamwanaai

E tuangai tinau,

Chorus

Natiu keiakinna

E kakanganga aron te tangira

Ma kammwaneko, bwa ko na bon kukurei rimwi

Natiu keiakinna

E kakanganga aron te tangira

Ma kammwaneko, bwa ko na bon kukurei rimwi

Verse 2

I uringa ngke ti mare n te umwantabu

Ao ko taraai ni matam ae nimamanei

Ao ko anga am berita nako te tama bwa ko tangirai

E botonaine ma are I a mataiakina ngai

E karabaei anuam aika a bubuaka

Are I a noria bwa, ko a urua iai ara mare

Pre chorus

Au rinerine

Are I taku bwa e na anganai kukurei nanou

Ma ngaia e keweai ao e mwamwanaai

Oh I a kaawa ngai, Mama!

Au rinerine

Are I taku bwa e na anganai kukurei nanou

Ma ngaia e keweai ao e mwamwanaai

Verse 3

I uringa ngke I taua baim

Ao ko anga taningam raoi ni kakauongo nakon ana taeka

Te Tama

Ma ngaia taeka ake e taku te Tama nakoim

ao ko bon aki mwannanoi

Bwa ko a tia n toua te kawaki ae tiaki kawain te aine n umwa

Nei te botonaine, ririaan roo, ooh ne, ko kammarakai!

Nei te botonaine, ririaan roo, ooh ne, ko kammarakai!

Pre chorus

Au rinerine

Are I taku bwa e na anganai kukurei nanou

Ma ngaia e keweai ao e mwamwanaai

E tuangai tinau

Chorus

Natiu keiakinna

Bwa e kakanganga aron te tangira

Ma kammwaneko, bwa ko na bon kukurei rimwi

Natiu keiakinna

Bwa e kakanganga aron te tangira

Ma kammwaneko, bwa ko na bon kukurei rimwi

bottom of page