top of page

Ngai te mwaane

1. Ngai te mwaane bon au bwai te kua I nanon au beku bon au bwai te korakai Bwa rikiau mai irouia au bakatibu Ake a tia ni bekutata n aia mwakuri e tiku irou Bwa N na reitia nako ni karikirakea Kanga te anene ae mwamiraki

E aera bwa N na mwaningaTera ae N na mwaninga iaiBubutei akaaka matauBwaai aika I nori bwaai aika I ongotaoN na bon aki bwerengaki iaiBwa bon raou te Uea n taai nako

2. Ngai te aine bon au bwai te mwenga Ma kaaina nako bon au bwai te tangira Bwa tuangau mai iroun tinau Ae bon reireiai ana mwakuri e tiku irou Bwa N na reitia nako ni karikirakea Kanga te anene ae mwamiraki

3. Ngai te ataei bon au bwai te reirei Ao te botumwaaka au bwai te tokanikai Bwa winau reireiau irouia tiibu Au karo raou ma au utu aia tangira e tiku irou Bwa N na reitia nako ni karikirakea Kanga te anene ae mwamiraki

4. Ngai te unnaine bon reitau te unimwane I nanon te mwenga ao i nanon te tangira Bwa tibwangara mai iroun te Uea Ae e bon tangirira n ana mwakuri e tiku iroura Ti na reitianako ni karikirakea Kanga te anene ae mwamiraki

bottom of page