top of page

Bwain tera mwanen tera?

1. I a karairaki mai tinaniku

Man au tabo ni mwakuri

I a katokaaki n oki ngai n te Moanaraoi 116

I a bon tei ma n nanokawaki

Bwa a bon tuai n reke au bwai

Bwa I a kubanako naba n te babaire

Are N nang oki iai

//Bwain tera mwanen tera?

E a kakawaki riki tangiran abara are i nanora ti nangi roko iai

Ma e a moamoa riki kan noraia tinaia ataei//

2. E a kabwaraki te ro mai buki

Bwa e na nangi nako te kaibuke

N te aoa ruaiwa n te ingabong n te Kabong

I a bon tei n tara Santo 117

O te taun 118 ae kakabanemwane

I a ururingi mwaitin boou

Angiina n tiku n te bwaa 119

3. Ara katenibong i nanoni marawa

Ni kawaira n okira te korone 120

Ao e atongaki bwa te Kauabong ti na roko i Betio

Ti nangi manga maiu n nora te kukurei

Ao n taetae n oin ara taeka

Kam na mauri ni kabane ngkami

Bwa e a reke te kaitibo

bottom of page