top of page

Ai te kuba terana ngai

Bon te kuba terana ngai n te bwai ae e riki I matau

Bwa e a toka te mabubu ma I aki kantaningaia

Bon tiaki rikiau te mataki ngke I kairake

Aron au kantaninga ngai bon ti te kan noraba

Ao ai antai ae e na kona ni buoka aron tokini matau

Bon ana babaire Uean te maiu ma te tangira

Au kaurabwarabwa nakon tamau ma tinau aikai

Tariu ao mwaneu ma au koraki ma au utu ni bane

Iriara te mauri, te raoi ao* n taai nako

*may need to be corrected (Please comment below)

bottom of page