top of page

Ngai Te Mwaane

Ngai te mwaane bon au bwai te kua

Inanona au beku bon au bwai te korakai

Bwa rikiau mai irouia au bakatibu

Akea a tia n bekutata n aia mwakuri e tiku irou

Bwa N na reitia nako ni karikirakea

Kanga te anene ae mwamiraki

chorus

E aera bwa Nna mwaninga

Tera ae N na mwaninga iai

Bubutei akaaka matau

Bwaai aika I nori bwaai aika I ongotao

N na bon aki bwerengaki iai

Bwa bon raou te Uea n taai nako

Ngai te aine bon au bwai te mweenga

Ma kaaina nakok bon au bwai te tangira

Bwa tuangau mai iroun tinanu

Ae bon rereiai ana mwakuri e tiku irou

Bwa N na reitia nako ni karikirakea

Kanga te anene ae mwamiraki

Ngai te ataei bon au bwai te reirei

Ao te botumwaaka au bwai te tokanikai

Bwa winau reireiau irouia tiibu

Au karo raou ma au utu aia tangira e tiku irou

Bwa N na reitia nako ni karikirakea

Kanga te anene ae mwamiraki

Ngai te unnaine bon reitau te unimwaane

Inanon te mweenga ao inanon te tangira

Bwa tibwangara mai iroun te Uea

Ae e bon tangirira n ana mwakuri e tiku iroura

Tina reitianko ni karikirake

Kanga te anene ae mwamiraki

bottom of page