top of page

Te kabaia terana iroura

Bon ngai ana bwai te Atua

Te maeu ae iroura n tatabemanira nako

Ao e anginira ana karea

Ba ti aonga n neboia n arora ni bane

Ngaira te nati ni Kiribati

Ti naki mwaninga ana akoi te uea

Ma a na tituaraoi ni kabane

Ba ti na maeu n tangira n te bng ae koraki

Chorus

Oh te kabaia terana iroura

Ba iai ara uea

Ae tabeakinira ni bane

Ngkai boni gaia Tamara

Oh ao an tarai manikiba ieta

A aki tabeaianga

Maan ao aroka ni kabana

Aki raraoma naba

Ba are karekei kainanoia

Te Atua ae Tamara n ana tangira

Tina raraoma ngaira terana

Ti kakawaki riki nakon aikai ni bane

Mai nanon biriton tinara

Ao imwain rikira nakon aon te aba

Ao e a Kaman tabuira te Atua

Ba natina aika moan te kakawaki

Ti na noora ngkai te kakaitau

Tabekan ara taeka nakon ara Uea

Ko rabwa n am karea ibukira

Te maeu ti bia kamanena n toro iroum

bottom of page