top of page

Te tia kawakinai te Uea

Te tia kawakinai Te Uea ao bon akea kainanou

E kairai ba nna motirawa tabo aika maiureirei

E kairai nako etani karanga ni kamaitoroa iai tamneiu

E anganai korakoran nanou I aonga n aki tibanako ngai

I aki maeka te kabuanibai ngkana I toua kawain te roo

Ba iai okom ao iai am kai

Bon katanau I rau iai

Ko katauraoa au taibora I mataiai aiau ni bane

Ko kabira atuu nte bwaa

Ko kaonrakea au mangko ni maeu

I iriau am tangira ma am akoi

Ni kabanei au bong nimaeu

Mwengau bon umwan te Uea nna mamaeka iai n aki toki

bottom of page